Udostępnianie

Wypożyczalnia Miejscowa

Wpożyczalnia dokonuje rejestracji czytelników, wypożycza i przyjmuje zwroty książek, przedłuża ich terminy, jak również stempluje karty obiegowe. Korzystanie z usług wypożyczalni jest możliwe po okazaniu aktualnej karty bibliotecznej lub autoryzowanej elektronicznej legitymacji studenckiej.

Zapisy do Biblioteki

Wypożyczalnia dokonuje rejestracji czytelników. Aktywować konto biblioteczne mogą studenci i doktoranci UŁ na podstawie aktualnej legitymacji i dowodu osobistego. Studenci i doktoranci państwowych uczelni na terenie Łodzi rejestrują się na podstawie legitymacji studenckiej, dowodu osobistego oraz wniesienia opłaty aktywacyjnej. Pracownicy i emeryci UŁ są zobowiązani do wykupienia elektronicznej karty bibliotecznej. Pracownicy instytucji naukowo-badawczych woj. łódzkiego aktywują konto na podstawie aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu i dowodu osobistego, wnoszą również opłatę za elektroniczną kartę biblioteczną. Pozostałe osoby mogą zapisać się do biblioteki na podstawie dowodu osobistego i wypożyczyć ksiązki za kaucją.

Zamówienia

Zamówienia z magazynu do czytelni lub wypożyczalni składa się drogą elektroniczną. W wypożyczalni odbiera się zamówione pozycje celem wypożyczenia ich na zewnątrz. Na każdy tom obowiązuje odrębne zamówienie.

 • Uwaga
Nie należy zamawiać do wypożyczalni pozycji książkowych wydanych przed 1950r., czasopism oraz książek znajdujących się w strefie wolnego dostępu.

Zamówienia kierowane do wypożyczalni realizowane są w ciągu 50 minut. Czekają na odbiór przez czytelnika w ciągu trzech dni roboczych.

Prolongaty

Czytelnik ma prawo do dwukrotnej prolongaty wypożyczonych pozycji, pod warunkiem, że nie zostały one w tym czasie zarezerwowane przez innego czytelnika. Pierwsza prolongata może być dokonana samodzielnie przez czytelnika. Warunkiem uzyskania kolejnego przedłużenia jest zgłoszenie się czytelnika do wypożyczalni i okazanie wypożyczonej książki.

Zwroty

W wypożyczalni dokonuje się zwrotu książek magazynowych oraz tych ze strefy wolnego dostępu. Pozycje z wolnego dostępu można oddawać również do wrzutni zlokalizowanej przy windach. Czytelnik ma obowiązek sprawdzenia stanu swojego konta bibliotecznego po każdej dokonanej transakcji. Wątpliwości należy wyjaśnić w wypożyczalni.

Kary

 • Uwaga
Za nieterminowy zwrot książek, czytelnik płaci karę.

Opłaty za przetrzymanie książek czytelnik reguluje w kasie w Informatorium BUŁ po uprzednim pobraniu paragonu w Wypożyczalni (0,30 zł dziennie za każdy wolumin)

Kontakt i godziny otwarcia


telefon: (48 42) 635-64-63; (48 42) 635-60-50;
e-mail: bul.wm@lib.uni.lodz.pl
poniedziałek - sobota: 8.00 - 20.00.
niedziela: 9.00 - 14.00.

Wolny Dostęp

W nowej części BUŁ książki udostępniane są w wolnym dostępie. Są to przede wszystkim zbiory wydane po 1997 roku, ułożone dziedzinami według Klasyfikacji Biblioteki Kongresu.

 • Przykład sygnatury alfanumerycznej KBK wraz z oznaczeniami:
etykiety_KBK

Zbiory oznaczone są paskami: czerwonym, do korzystania tylko na miejscu i niebieskim, do wypożyczania na zewnątrz.

 • Uwaga
Na zbiory te nie składa się zamówień. Czytelnicy korzystają z nich samodzielnie.

Wypożyczenia

W wolnym dostępie należy samodzielnie wybierać książki z półek. Nie wolno ich jednak odkładać na miejsce, a jedynie na specjalnie do tego celu przeznaczone wózki. Na piętrze znajduje się SELFCHECK - automat do samodzielnego wypożyczania książek z wolnego dostępu. Mogą z niego korzystać czytelnicy posiadający elektroniczną kartę biblioteczną lub aktywowaną w Wypożyczalni legitymację studencką.

Zwrot

Zwrotu wypożyczonych książek z wolnego dostępu można dokonać za pomocą tzw. wrzutni (parter, za windami) lub w Wypożyczalni.

Komputery i Internet

Do dyspozycji Czytelników wydzielone są stanowiska komputerowe, przy których można skorzystać z internetu, katalogu komputerowego biblioteki oraz elektronicznych baz danych. Z internetu można korzystać na komputerach stacjonarnych biblioteki lub z Wi-Fi na własnych urządzeniach przenośnych. Internet dla pracowników i studentów Uniwersytetu Łódzkiego jest bezpłatny, kod dostępu uzyskuje się za okazaniem ważnej karty bibliotecznej lub legitymacji studenckiej u dyżurującego bibliotekarza.

Ksero i skaner

Czytelnicy mają możliwość skorzystania z samoobsługowego ksero na monety oraz darmowego skanera.

Piętra Wolnego Dostępu

Księgozbiór Dydaktyczny "W"

Księgozbiór obejmuje podręczniki akademickie, które mogą wypożyczyć tylko studenci Uniwersytetu Łódzkiego. Pozostałym czytelnikom wolno z nich korzystać tylko na miejscu.

Sygnatury w tym księgozbiorze zaczynają się od "W".

Kontakt i godziny otwarcia


telefon Piętro I: (48 42) 635-64-72;
telefon Piętro II: (48 42) 635-64-82;
telefon Piętro III: (48 42) 635-64-03;
telefon Piętro IV: (48 42) 635-64-44;
telefon Czyt. Hist: (48 42) 635-60-49;
poniedziałek - sobota: 8.00 - 20.00.
niedziela: 9.00 - 14.00.

Czytelnie

Czytelnia Główna

W Czytelni Głównej znajduje się księgozbiór podręczny ułożony według dziedzin wiedzy, w skład którego wchodzą informatory, słowniki, encyklopedie, podręczniki akademickie, ważniejsze czasopisma polskie i obce. Z księgozbioru tego, który w katalogach oznaczony jest skrótem Podr. można korzystać tylko na miejscu. Wykorzystane książki odkłada się na stolik przeznaczony na zwroty. Można także skorzystać na miejscu z czasopism bieżących polskich i obcych. Czasopisma ustawione są tematycznie, a w działach tematycznych alfabetycznie według tytułów.

 • Uwaga
Na w/w zbiory nie składa się zamówień elektronicznych.

Zasady korzystania

W Czytelni Głównej można skorzystać z książek i czasopism sprowadzonych z Magazynu, w tym celu należy złożyć zamówienie elektroniczne. Czas oczekiwania na zamówione wydawnictwa wynosi około pół godziny.

  W Czytelni Głównej udostępnia się również:
 • - zbiory oznaczone sygnaturami: Rps. [prace doktorskie obronione w Uniwersytecie Łódzkim przed 1.10.1998r. wymagają pisemnego zezwolenia na ich udostępnianie (dot. prac oznaczonych sygn. Rps 1-3856). Wzór formularza]
 • - zbiory sprowadzone przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną

Ksero

W Czytelni znajduje się samoobsługowa kserokopiarka

 • Pamiętaj
Po wejściu do Czytelni należy: okazać aktywowaną elektroniczną legitymację studencką lub aktualną kartę biblioteczną, wpisać się do książki odwiedzin.

Kontakt i godziny otwarcia


telefon: (48 42) 635-60-54;
poniedziałek - sobota: 8.00 - 20.00.

Czytelnia Historyczna

Informacje na temat Czytelnii Historycznej znajdziesz w zakładce Czyt. Historyczna w punkcie Piętra Wolnego Dostępu

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Informacje dla czytelników

1. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna realizuje zamówienia na:

 • - wypożyczenia krajowe (jeśli zbiorów nie ma w łódzkich bibliotekach),
 • - wypożyczenia zagraniczne (jeśli zbiorów nie ma w krajowych bibliotekach),
 • - kopie artykułów z czasopism zagranicznych poprzez serwis: SUBITO
 • - kopie artykułów z czasopism zagranicznych poprzez portal: GetInfo

2. Czas realizacji zamówień wynosi:

 • - 1-3 tygodni - sprowadzenie materiałów z biblioteki krajowej
 • - 1-3 miesięcy - sprowadzenie materiałów z biblioteki zagranicznej

3. Jednorazowo można złożyć zamówienie na 5 publikacji (w tym nie więcej niż trzy z zagranicy).

4. Okres wypożyczenia zbiorów bibliotecznych ustala biblioteka udostępniająca.

5. Aby złożyć zamówienie należy wypełnić formularz zamówienia i złożyć go osobiście w Wypożyczalni Międzybibliotecznej (druk można otrzymać na miejscu lub pobrać ze strony).

Pliki do pobrania:
formularz .doc,
formularz .pdf

6. Koszty związane ze sprowadzeniem materiałów bibliotecznych i kopii pokrywa zamawiający.

7. Wszystkie zbiory sprowadzone do Biblioteki są udostępniane tylko na miejscu w Czytelni Głównej.

Informacje dla bibliotek krajowych i zagranicznych

1. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna świadczy usługi innym bibliotekom polskim i zagranicznym w zakresie wypożyczeń ze zbiorów własnych oraz wysyłki kopii artykułów z posiadanych czasopism.

2. Zamówienia można składać:

 • - wypełniając elektroniczny formularz zamówienia:
  Formularz zamówień
 • - wypełniając rewers (biblioteki zagraniczne na formularzach IFLA),

3. Okres wypożyczenia wynosi 30 dni.

4. Wypożyczone książki należy odesłać przesyłką poleconą lub wartościową.

5. Opłata za wypożyczenie książki do biblioteki zagranicznej i za wysłanie fotokopii do 20 stron - 1 IFLA Voucher.

6. Nie wypożycza się:

 • - książek wydanych przed 1950 r.,
 • - kolekcji znajdujących się w Oddziale Zbiorów Specjalnych,
 • - dzieł rzadkich i cennych,
 • - zbiorów, które są oznaczone do korzystania tylko na miejscu,
 • - gazet i czasopism,
 • - wydawnictw zgromadzonych w księgozbiorach podręcznych,
 • - zbiorów w złym stanie zachowania,

7. Szczegóły realizacji wypożyczeń międzybibliotecznych określa Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.

Kontakt i godziny otwarcia


telefon: (48 42) 635-60-51; (48 42) 635-60-50;
e-mail: miedzybibl@lib.uni.lodz.pl
poniedziałek, środa, piątek: 10.00 - 14.00,
wtorek, czwartek: 14.00 - 18.00,
sobota: nieczynne

Strona Główna

Nawiguj