Międzynarodowa Konferencja
                  Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego
             Biblioteka jako "trzecie miejsce"
                  Łódź, 31.05-2.06.2011
        I N F O R M A C J E   D L A   A U T O R Ó W

Autorów prosimy o przesyłanie tematów wystąpień, streszczeń w języku polskim (do 2500 znaków ze spacjami)
oraz słów kluczowych na poniżej załączonym formularzu do dnia 15 lutego 2011.


Formularz zgłoszenia tematu wystąpienia
format PDF           format DOC

Materiały konferencyjne ukażą się w formie recenzowanej monografii.

Na gotowe teksty o objętości nie przekraczającej 10-12 stron (22 tys. znaków ze spacjami) czekamy do 31.03.2011 r.

Artykuł prosimy poprzedzić abstraktem w jęz. angielskim (do 100 słów), podać 5-6 słów kluczowych oraz podzielić na nienumerowane rozdziały, wyszczególnione pogrubieniami, wszelkie wyróżnienia w tekście zaznaczać d r u k i e m  r o z s t r z e l o n y m.

Na pierwszej stronie należy podać swoje imię i nazwisko oraz afiliację (miejsce pracy) oraz adres poczty elektronicznej.

Teksty powinny być zapisane w formacie .doc lub .rtf (program WORD), czcionką Times New Roman, rozmiar 12, z interlinią 1,5 pkt., przypisy na dole strony z numeracją ciągłą.

Na końcu tekstu prosimy o umieszczenie bibliografii wykorzystanych prac w porządku alfabetycznym (inicjał imienia podany będzie po nazwisku autora: np. Dembowska M.).

Wzory przypisów:

a) książka:
M. Nahotko, Naukowe czasopisma elektroniczne, Warszawa 2007, s. 153.

b) praca zbiorowa:
Książka i biblioteka w środowisku edukacyjnym. Red. E. B. Zybert. Warszawa 2002.

c) artykuł w pracy zbiorowej:
W. Benedyk, Biblioteka Główna, [w:] Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: projekt i realizacja, Warszawa 1974, s. 53.

d) artykuł w czasopiśmie:
M. Dąbrowicz, Proces przygotowania i wdrażania systemu ocen okresowych pracowników w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, "Biblioteka" 2008, nr12 (21), s. 147-164.

e) artykuł w internecie:
K. Coyle, The Library Catalog: Some Possible Future, "The Journal of Academic Librarianship", vol. 333, no 3 (May 2007), s. 414-416 [dostęp: 08.04.2009], http://www.kcoyle.net/jal_33_3.html.

f) strona www lub dokument z witryny instytucji, organizacji lub osoby prywatnej:
European Environmental Agency, [dostęp: 12.03.2009], http://www.eea.eu