Miźdzynarodowa Konferencja
                  Biblioteki Uniwersytetu £ódzkiego
             Biblioteka jako "trzecie miejsce"
                  £ód¼, 31.05-2.06.2011        K O M I T E T   N A U K O W Y

              dr hab. Ma³gorzata Kisilowska
              Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego

              prof. nadzw. dr hab. Jadwiga Konieczna
              Kierownik Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu £ódzkiego

              prof. nadzw. dr hab. Maria Próchnicka
              Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

              mgr Maria Wroc³awska
              Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu £ódzkiego

              dr Jan Janiak
              Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu £ódzkiego w latach 1985 - 2005