I N F O R M A C J E   D L A   A U T O R Ó W

Autorów prosimy o przesyłanie tematów wystąpień, streszczeń w języku polskim (do 2500 znaków ze spacjami)
oraz słów kluczowych na poniżej załączonym formularzu.


Formularz zgłoszenia tematu wystąpienia
format PDF           format DOC

Materiały konferencyjne ukażą się w formie recenzowanej monografii.

Na gotowe teksty o objętości nie przekraczającej 10-12 stron (22 tys. znaków ze spacjami) czekamy do 15.04.2013 r.

Artykuł prosimy poprzedzić abstraktem w jęz. angielskim (do 100 słów), podać 5-6 słów kluczowych oraz podzielić na nienumerowane rozdziały, wyszczególnione pogrubieniami, wszelkie wyróżnienia w tekście zaznaczać d r u k i e m  r o z s t r z e l o n y m.

Na pierwszej stronie należy podać swoje imię i nazwisko oraz afiliację (miejsce pracy) oraz adres poczty elektronicznej.

Teksty powinny być zapisane w formacie .doc lub .rtf (program WORD), czcionką Times New Roman, rozmiar 12, z interlinią 1,5 pkt., przypisy na dole strony z numeracją ciągłą.

Na końcu tekstu prosimy o umieszczenie bibliografii wykorzystanych prac w porządku alfabetycznym (inicjał imienia podany będzie po nazwisku autora: np. Dembowska M.).

Wzory przypisów:

a) książka:
M. Nahotko, Naukowe czasopisma elektroniczne, Warszawa 2007, s. 153.

b) praca zbiorowa:
Książka i biblioteka w środowisku edukacyjnym. Red. E. B. Zybert. Warszawa 2002.

c) artykuł w pracy zbiorowej:
W. Benedyk, Biblioteka Główna, [w:] Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: projekt i realizacja, Warszawa 1974, s. 53.

d) artykuł w czasopiśmie:
M. Dąbrowicz, Proces przygotowania i wdrażania systemu ocen okresowych pracowników w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, "Biblioteka" 2008, nr12 (21), s. 147-164.

e) artykuł w internecie:
K. Coyle, The Library Catalog: Some Possible Future, "The Journal of Academic Librarianship", vol. 333, no 3 (May 2007), s. 414-416 [dostęp: 08.04.2009], http://www.kcoyle.net/jal_33_3.html.

f) strona www lub dokument z witryny instytucji, organizacji lub osoby prywatnej:
European Environmental Agency, [dostęp: 12.03.2009], http://www.eea.eu