EN
 • Biblioteka w społeczeństwie wiedzy.
  Informacja, edukacja, profesjonalizm

  Slide 1
 • Biblioteka w społeczeństwie wiedzy.
  Informacja, edukacja, profesjonalizm

  Czytaj więcej
  Slide 2
 • KONFERENCJA 9-11.06.2015

  Zadaj pytanie
  Slide 3

Biblioteka w społeczeństwie wiedzy.
Informacja, edukacja, profesjonalizm

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 9-11.06.2015


Serdecznie witamy na stronie Konferencji Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Konferencja odbyła się w Łodzi, w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w dniach 9–11.06.2015r. Szczegółowe informacje znajdą Państwo poniżej

bul_image

Konferencja

Patronat Honorowy:

Marszałek Województwa Łódzkiego
Prezydent Miasta Łodzi
Rektor UŁ

O konferencji

Celem Konferencji Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego było określenie miejsca, jakie zajmują bibliotekarze i biblioteka akademicka w procesie tworzenia społeczeństwa wiedzy.

Społeczeństwo wiedzy, którego głównym kapitałem są specjaliści i innowacyjna gospodarka, zaczyna się od skutecznej edukacji. Wysoka jakość usług edukacyjnych przekłada się na rozwój nauki i jej wkład w nowatorskie rozwiązania technologiczne, które następnie mogą być adaptowane przez przemysł. W tej perspektywie główne zadania szkolnictwa wyższego to zarówno tworzenie nowej, innowacyjnej wiedzy, jak i kształcenie specjalistów zdolnych przenosić ją na praktyczną płaszczyznę technologiczną bądź usługową. Jest to zatem koncepcja społeczeństwa opartego na rozwoju nauki, dla którego niezbędny jest szybki przepływ informacji, jej skuteczne przetwarzanie i gromadzenie.

Jednocześnie rosnące wymagania na rynku usług edukacyjnych wymuszają na uczelniach szeroko pojętą promocję już w szkole średniej. W procesie tym aktywnie powinny uczestniczyć m.in. biblioteki akademickie, organizując różnorodne spotkania promujące czytelnictwo dla młodzieży szkolnej oraz zapewniając jej dostęp do zbiorów. Wymaga to jednak często szeregu zmian organizacyjnych.

Pragniemy wraz z uczestnikami konferencji przyjrzeć się bliżej następującym zagadnieniom, dotyczących zasobów informacyjnych oraz ich udostępniania, kompetencji bibliotekarzy naukowych i przestrzeni bibliotecznej:
– mobilny doradca - kreatywny pedagog? Jaki powinien być nowoczesny bibliotekarz?
– biblioteka ucząca (teaching library) jako aktywny uczestnik kształcenia akademickiego i kształcenia dorosłych;
– nowe standardy jakości nauczania a usługi biblioteczne. Rola bibliotek akademickich we wdrażaniu postanowień Deklaracji Bolońskiej;
– oferta biblioteczna dla specjalistów i absolwentów niezwiązanych z uczelnią;
– udział bibliotek akademickich we wspieraniu czytelnictwa młodzieży szkolnej;
– biblioteka - baza informacyjna uczelni i koordynator repozytorium instytucjonalnego;
– nowoczesne praktyki gromadzenia i przetwarzania informacji;
– funkcjonalność budynków bibliotecznych w dobie mobilnego dostępu do informacji;
– badanie potrzeb informacyjnych użytkowników jako element polityki gromadzenia zbiorów i organizacji pracy biblioteki.

Komitet organizacyjny

Dyrekcja BUŁ:
Tomasz Piestrzyński
Mariola Augustyniak
Dorota Bartnik
Elżbieta Luzińska

Justyna Jerzyk-Wojtecka - sekretarz konferencji
Tomasz Czajka
Beata Gamrowska
Joanna Mróz

Komitet naukowy

Prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Katarzyna Materska, prof. UKSW, Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Prof. UŁ, dr hab. Jadwiga Konieczna, Uniwersytet Łódzki
St. kustosz dypl. Maria Wrocławska
Kustosz dypl. Tomasz Piestrzyński, dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego
Kustosz dypl. Justyna Jerzyk-Wojtecka, sekretarz konferencji

Rejestracja

Informacje dla autorów

Materiały konferencyjne ukażą się w formie recenzowanej monografii.


Na gotowe teksty o objętości nie przekraczającej 10-12 stron (22 tys. znaków ze spacjami) czekamy do 15.04.2015 r. Teksty prosimy przesyłać na adres: konferencja@lib.uni.lodz.pl

Każdy autor musi podpisać umowę z Wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego i przesłać podpisaną w dwóch egzemplarzach tradycyjną pocztą na adres:

Justyna Jerzyk-Wojtecka,
Oddział Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych,
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego,
ul. J. Matejki 32/38, 90-237 Łódź.

Umowa dla pracowników UŁ | Umowa dla osób spoza UŁ

Dodatkowo autorzy są proszeni o podpisanie opartej na wolnej licencji umowy pozwalającej na publikację w Repozytorium zapisu filmowego wystąpienia wygłaszanego podczas konferencji, jak również jego transmisję online. Zeskanowaną umowę można przesłać mailem na adres konferencja@lib.uni.lodz.pl

Umowa CC

Artykuł prosimy poprzedzić abstraktem w jęz. angielskim (do 1200 znaków), podać 3-5 słów kluczowych oraz podzielić na nienumerowane rozdziały, wyszczególnione pogrubieniami, wszelkie wyróżnienia w tekście zaznaczać drukiem rozstrzelonym.

Na pierwszej stronie należy podać swoje imię i nazwisko oraz afiliację (miejsce pracy), a także adres poczty elektronicznej.

Teksty powinny być zapisane w formacie .doc lub .rtf (program WORD), czcionką Times New Roman, rozmiar 12, z interlinią 1,5 pkt., przypisy na dole strony z numeracją ciągłą. Wykresy, o ile to możliwe, prosimy wykonywać w skali monochromatycznej. Dla innych ilustracji (zdjęcia, reprodukcje) prosimy wysyłać dodatkowo pliki graficzne (najlepiej .jpg lub .pdf). Konieczne jest także potwierdzenie praw autorskich do użycia danej ilustracji.

Na końcu tekstu prosimy o umieszczenie bibliografii wykorzystanych prac w porządku alfabetycznym (inicjał imienia podany będzie po nazwisku autora: np. Dembowska M.).

Wzory przypisów:

a) książka:

M. Nahotko, Naukowe czasopisma elektroniczne, Warszawa 2007, s. 153.

b) praca zbiorowa:

Książka i biblioteka w środowisku edukacyjnym, red. E. B. Zybert, Warszawa 2002, s.21.

c) artykuł w pracy zbiorowej:

W. Benedyk, Biblioteka Główna, [w:] Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: projekt i realizacja, Warszawa 1974, s. 53.

d) artykuł w czasopiśmie:

M. Dąbrowicz, Proces przygotowania i wdrażania systemu ocen okresowych pracowników w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, „Biblioteka” 2008, nr12 (21), s. 147-164.

e) artykuł w Internecie:

K. Coyle, The Library Catalog: Some Possible Future, “The Journal of Academic Librarianship”, vol. 333, no 3 (May 2007), s. 414-416, [dostęp: 08.04.2009], http://www.kcoyle.net/jal_33_3.html.

f) strona www lub dokument z witryny instytucji, organizacji lub osoby prywatnej:

European Environmental Agency, [dostęp: 12.03.2009], http://www.eea.eu

Tytuły referatów. Program konferencji

 

1.

Babik Wiesław

Ekologia informacji w bibliotecznej społeczności informacyjnej

2.

Bikowska Katarzyna

Bibliotekarz dziedzinowy – oczekiwania vs. rzeczywistość

3.

Bugaj Ewa, Soboń Aneta

E-zasoby w kształceniu akademickim

4.

Buzdygan Dorota, Górski Marek M.

Jak biblioteka może wspierać zarządzanie reputacją naukową uczonych
i zespołów badawczych.

5.

Chruściel Aleksandra, Rakoczy Justyna

Rola Wypożyczalni Miejscowej i Międzybibliotecznej w nowej jakości kształcenia akademickiego na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.

6.

Curyło Monika

Baza Bibliografii Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego jako element oceny nauczyciela akademickiego

7.

Dobrzyńska-Lankosz Ewa

Pisemne prace dyplomowe jako część repozytorium instytucjonalnego AGH. Organizacja i zarządzanie

8.

Dziedziczak-Foltyn Agnieszka

Uczelnie akademickie i ich biblioteki w Europie wiedzy

9.

Felińska Renata, Górniak Teresa

Biblioteka naukowa w życiu osób starszych

10.

Gamus Paula

Nie bójmy się komiksów

11.

Gońka Anna

Wizerunek pracownika biblioteki akademickiej - raport z badań przeprowadzonych w Bibliotece Politechniki Lubelskiej.

12.

Jeż Radosław, Konieczko Anna, Kwiatkowska Małgorzata

Jakość usług informacyjnych biblioteki akademickiej jako ważny element gospodarki opartej na wiedzy.

13.

Knop Urszula

Akademickie czasopisma informacyjne w katalogach OPAC, bibliotekach cyfrowych i na stronach WWW bibliotek wyższych uczelni technicznych

14.

Kokosińska Magdalena

Od informacji do wiedzy. Rola bibliotekarzy-informatorów w bibliotece akademickiej.

15.

Koziara Andrzej, Razik Grażyna, Śpiechowicz Anna, Waga Małgorzata

Informatyczne wspomaganie usług biblioteki akademickiej. System zintegrowany – integracja systemów.

16.

Ladorucki Jacek

Misja bibliotek w społeczeństwie wiedzy i informacji

17.

Milewska Paulina

Brama do wiedzy. Rola biblioteki akademickiej w procesie komunikacji naukowej na przykładzie bibliotek akademickich w Łodzi.

18.

Mikołajuk Lidia

Nowoczesny system zarządzania wiedzą na przykładzie funkcjonowania repozytorium instytucjonalnego

19.

Olejnik Dorota

Repozytorium uczelniane, budowa i koordynacja jego działania, szansą na wzmocnienie pozycji biblioteki w realizacji misji naukowo-edukacyjnej uczelni.

20.

Osiewała Renata

Miejsce i rola bibliotek zakładowych w systemie dydaktyczno-naukowym

i informacyjnym szkoły wyższej na przykładzie sieci bibliotecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Zarys problematyki.

21.

Rożniakowska-Kłosińska Małgorzata

Otwarte czasopisma i dane badawcze w naukach technicznych
 

22.

Sendecka Justyna, Sierpowski Maciej

Wiedza, kompetencje, zaangażowanie – wartości determinujące rozwój bibliotekarza

23.

Seta Magdalena

Edukacja informacyjna w bibliotekach uczelni przyrodniczych

24.

Skibicka Teresa

Informacja normalizacyjna jako przykład oferty bibliotecznej skierowanej do inżynierów (obecnych i przyszłych) i nie tylko…

25.

Skubała Elżbieta, Rożniakowska-Kłosińska Małgorzata

Rola biblioteki uczelnianej w tworzeniu bazy informacyjnej szkoły wyższej

26.

Stańska Monika, Walewska Ewa

Polityka gromadzenia w bibliotece Wojskowej Akademii Technicznej

27.

Szkudlarek Marta Elżbieta

Jak w dobie społeczeństwa informacji przyciągnąć użytkownika do biblioteki? Wykorzystanie nowych technologii i rozwiązań na przykładzie biblioteki Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

28.

Woźniak-Kasperek Jadwiga

Zniewalająca moc cyfry. Refleksja na temat humanistyki cyfrowej
i bibliotekarstwa cyfrowego

Sponsorzy

Główny Sponsor

ARFIDO

ABE

Sponsorzy

EBSCO
IBUK
Cambrige Journals
Aleph Polska
SirsiDynix
Digital-Center
BLM-Coll
HAN
Emerald
CEEOL
Jstor
QULTO

Kontakt

Wyślij wiadomość: