• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

„Biblioteka w chmurze czy chmury nad biblioteką?”

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 6-8.06.2017


Serdecznie witamy na stronie Konferencji Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Konferencja odbędzie się w Łodzi, w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w dniach 6–8.06.2017r. Szczegółowe informacje znajdą Państwo poniżej

bul_image

Konferencja

Patronat Honorowy:

Marszałek Województwa Łódzkiego
Prezydent Miasta Łodzi
Rektor UŁ

O konferencji

Celem Konferencji Naukowej Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego „Biblioteka w chmurze czy chmury nad biblioteką?” jest dyskusja na temat dylematów i zadań bibliotek naukowych w aspekcie postępującej informatyzacji oraz zbudowania nowego modelu tożsamości bibliotek i ich spójnego wizerunku.

Tempo zmian zachodzących w dzisiejszym świecie spowodowało, że najważniejszą cechą współczesnej edukacji stała się elastyczność, rozumiana jako umiejętność sprawnej adaptacji do zmieniających się reguł ekonomicznych, jak również zdolność przewidywania najbardziej znaczących procesów, szczególnie dotyczących obecności przyszłych absolwentów na rynku pracy. Zagadnienia te nie są obce również bibliotekom akademickim, stanowiącym zaplecze naukowe dla studentów i pracowników macierzystych uczelni. Realizując swoje zadania starają się stale wykorzystywać najnowsze technologie wspomagające procesy biblioteczne, a strategicznym elementem ich zarządzania jest nieustająca troska o poprawę jakości i dostępności usług oferowanych użytkownikom.

Czy biblioteki zatracają coraz bardziej swoją postać materialną, i wkraczając w świat wirtualny tracą ustaloną na przestrzeni wieków tożsamość, która wymaga redefinicji? W jaki sposób technologie informatyczne wpływają na budowanie pozytywnego wizerunku instytucji i wpisują się w strategię promocyjną? Jakie systemy informatyczne są w stanie zapewnić stabilność funkcjonowania biblioteki i optymalne warunki korzystania z jej usług czytelnikom w ramach posiadanych przez instytucję środków finansowych?

Odpowiedzi na te pytania być może uda się odnaleźć w trakcie dyskusji nad następującymi zagadnieniami:
– Tożsamość bibliotek w świecie wirtualnym
– Biblioteki wirtualne jako zjawisko intelektualne, a nie obiekt fizyczny (biblioteka bez ścian)
– Ewolucja bibliotek naukowych a ich rola w tworzeniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego
– Promocja bibliotek jako istotny czynnik tworzenia ich wizerunku i kształtowania oceny społecznej
– Strategia opracowania zbiorów a uwarunkowania techniczne, finansowe i organizacyjne bibliotek
– Biblioteki naukowe – prekursorzy rewolucji cyfrowej w szkolnictwie wyższym
– Współczesna technologia informacyjna i jej zastosowanie w bibliotekach
– Zbiory elektroniczne w działalności bibliotek
– Systemy biblioteczne i ich przemiany technologiczne.

Komitet organizacyjny

Dyrekcja BUŁ:
Tomasz Piestrzyński
Mariola Augustyniak
Dorota Bartnik
Elżbieta Luzińska

Justyna Jerzyk-Wojtecka - sekretarz konferencji
Tomasz Czajka
Beata Gamrowska
Joanna Mróz

Komitet naukowy

Dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak
Dr hab. Aneta Firlej-Buzon
Dr hab. Marek Nahotko
Dr hab. Dariusz Grygrowski
Kustosz dypl. Tomasz Piestrzyński
Kustosz dypl. Justyna Jerzyk-Wojtecka

Kalendarium

Ważne terminy:
Do 27 marca 2017
- przesyłanie formularzy zgłoszeniowych oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniem i słowami kluczowymi.
Do 17 kwietnia 2017
- nadsyłanie pełnych tekstów referatów do recenzji i wniesienia opłaty konferencyjnej.
6-8 czerwca 2017
- zapraszamy do udziału w Konferencji.

Rejestracja

Formularze zgłoszeniowe oraz tytuły wystąpień wraz ze streszczeniem i słowami kluczowym prosimy nasyłać do 27.03.2017 r.

Dane osobowe

Dane do fakturyProcedura przesyłania formularzy zgłoszeniowych:

  1. Prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza.
  2. W ciągu kilku dni powinno nadejść potwierdzenie uczestnictwa w konferencji na Państwa adres mailowy.
  3. W razie nieotrzymania potwierdzenia w ciągu tygodnia, prosimy o kontakt -  konferencja@lib.uni.lodz.pl

Konto bankowe:

55 1240 3028 1111 0010 7191 4528
II Oddział Banku Pekao S.A. Łódź

tytuł przelewu
Nazwisko i imię uczestnika, Konferencja Biblioteka w chmurze czy chmury nad biblioteką”

Informacje dla autorów

Materiały konferencyjne ukażą się w formie recenzowanej monografii.


Na gotowe teksty o objętości nie przekraczającej 10-12 stron (22 tys. znaków ze spacjami) czekamy do 17.04.2017 r. Prosimy o terminowe nadsyłanie gotowych referatów. Artykuły prosimy przesyłać na adres: konferencja@lib.uni.lodz.pl

Każdy autor musi podpisać umowę z Wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego i przesłać podpisaną w dwóch egzemplarzach tradycyjną pocztą na adres:

Justyna Jerzyk-Wojtecka,
Oddział Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych,
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego,
ul. J. Matejki 32/38, 90-237 Łódź.

Umowa dla pracowników UŁ | Umowa dla osób spoza UŁ


Artykuł prosimy poprzedzić abstraktem w jęz. angielskim (do 1200 znaków), podać 3-5 słów kluczowych oraz podzielić na nienumerowane rozdziały, wyszczególnione pogrubieniami, wszelkie wyróżnienia w tekście zaznaczać drukiem rozstrzelonym.

Na pierwszej stronie należy podać swoje imię i nazwisko oraz afiliację (miejsce pracy), a także adres poczty elektronicznej.

Artykuły powinny być zapisane w formacie .doc lub .rtf (program WORD), czcionką Times New Roman, rozmiar 12, z interlinią 1,5 pkt., przypisy na dole strony z numeracją ciągłą. Wykresy, o ile to możliwe, prosimy wykonywać w skali monochromatycznej. Dla innych ilustracji (zdjęcia, reprodukcje) prosimy wysyłać dodatkowo pliki graficzne (najlepiej .jpg lub .pdf). Konieczne jest także potwierdzenie praw autorskich do użycia danej ilustracji.Prosimy o stosowanie w artykułach stylu naukowego, z zachowaniem zasad stylistycznych, interpunkcji i ortografii polskiej.
Redakcja zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do publikacji tekstów niespełniających wymogów artykułu naukowego.

Na końcu tekstu prosimy o umieszczenie bibliografii wykorzystanych prac w porządku alfabetycznym (inicjał imienia podany będzie po nazwisku autora: np. Dembowska M.).

Wzory przypisów:

a) książka:

M. Nahotko, Naukowe czasopisma elektroniczne, Warszawa 2007, s. 153.

b) praca zbiorowa:

Książka i biblioteka w środowisku edukacyjnym, red. E. B. Zybert, Warszawa 2002, s.21.

c) artykuł w pracy zbiorowej:

W. Benedyk, Biblioteka Główna, [w:] Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: projekt i realizacja, Warszawa 1974, s. 53.

d) artykuł w czasopiśmie:

M. Dąbrowicz, Proces przygotowania i wdrażania systemu ocen okresowych pracowników w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, „Biblioteka” 2008, nr12 (21), s. 147-164.

e) artykuł w Internecie:

K. Coyle, The Library Catalog: Some Possible Future, “The Journal of Academic Librarianship”, vol. 333, no 3 (May 2007), s. 414-416, [dostęp: 08.04.2009], http://www.kcoyle.net/jal_33_3.html.

f) strona www lub dokument z witryny instytucji, organizacji lub osoby prywatnej:

European Environmental Agency, [dostęp: 12.03.2009], http://www.eea.eu

Program konferencji. Lista uczestników
Miejsca noclegowe

Zapraszamy do rezerwowania miejsc noclegowych w poniższych hotelach.
Dla uczestników konferencji, którzy dokonają rezerwacji noclegów do 30.04.2017 r. na hasło „Konferencja Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego” przewidziane są zniżki.
UWAGA: rezerwacje na noclegi w Centrum Szkoleniowo Konferencyjnym UŁ należy zgłaszać mailowo na adres konferencja@lib.uni.lodz.pl

Sponsorzy

Główny Sponsor

Arfido
SirsiDynix
Ebsco

Sponsorzy

Beck
IBUK
De Gruyter
IOP Publishing
Aleph
ProQuest
HAN

Kontakt

Wyślij wiadomość: